Lastbilsförsäkring

Vi försäkrar lastbilar, släp och åkerier

Vi hjälper till med att ta fram rätt försäkringslösningar och våra partners är försäkringsbolag i Sverige som tillhandahåller försäkring för tung yrkestrafik.

FörsäkringsinnehållIntresserad av offert

Försäkringinnehåll

Försäkring för lastbil avser både de med skåp, flak och med andra typer av påbyggnationer. Lastbilsförsäkringen kan även omfatta flakväxlare samt utbytbara redskap och aggregat såsom tex plog eller sandningsaggregat. Försäkring för lastbilen kan användas för företagets egna transporter eller transporter mot betalning. 

LASTBILSFÖRSÄKRING

HEL

HALV

TRAFIK

Trafik – personskada

Trafik – skada på annan egendom

Stöld & Skadegörelse

Brand

Glasrutor

Assistans med bärgning och resor

Rättsskydd

Tillhörigheter

Krishjälp med terapi och rådgivning

Vagnskada

Vad påverkar priset på tung lastbilsförsäkring?

Varje åkeri ska få en så rättvis premie som möjligt.
Dessa faktor tar försäkringsbolagen hänsyn till:

  Fabrikat, typ och årsmodell
  Var du bedriver din verksamhet
  Hur mycket lastbilen används
  Vilken självrisk som kunden väljer
  Vilka tilläggsförsäkringar som önskas

Vagnparksavtal / samlingsavtal

Äger företaget fler än fem fordon kan vi enkelt samordna och förenkla er hantering genom att erbjuda samlingsförsäkring eller vagnparksavtal. Ni får ett försäkringsbrev för samtliga fordon. Oavsett betalsätt så får ni ett underlag där samtliga fordonen betalas årsvis eller månadsvis om ni önskar det. Avyttras eller köps fordon under försäkringsperioden så uppdateras försäkringen automatiskt med dessa förändringar vilket gör att bolagets försäkring för vagnparken alltid är uppdaterad. Detta gäller registrerade fordon, äger företaget oregistrerade fordon såsom gula maskiner tex grävmaskiner, hjullastare eller schaktmaskiner måste dessa rapporteras in enligt överenskommelse.

Tilläggsförsäkringar

Avbrott

Ersättning lämnas om fordonet inte kunnat användas på grund av ersättningsbar brand-, stöld-, glasskada eller vagnskada om vagnskadeförsäkring finns.

Åkeriförsäkring

Egendom

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av försäkrad egendom bland annat bestående av verktyg och mindre redskap, förbrukningsartiklar, reservdelar till försäkrade fordon, utrustning för kontor och lagerlokal.

Förares egendom

Försäkringen gäller för förarens personliga lösöre, som under färd med fordonet skadas genom trafikolycka, brand eller stöld.

Rättsskydd

Gäller för försäkrad i tvist som har direkt samband med åkeriverksamheten och som kan prövas av allmän domstol eller genom skiljeförfarande, eller vid skattemål som kan prövas i allmän förvaltningsdomstol. Försäkringen ersätter ombuds-och rättegångskostnader för den försäkrade.

Ansvarsförsäkring för verksamheten

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som riktas mot företaget och som avser person- och/eller sakskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller för yrkesmässig åkeriverksamhet

Oljeskada på egen egendom

Försäkringen gäller för skada som uppstår genom oberäknad utströmning av brandfarlig vätska (till exempel olja) från fordon eller cistern och som drabbar egendom som tillhör försäkrad. Som egendom räknas även mark, grundvatten, vattentäkt mm.

Rån

Vid tillgrepp genom våld eller hot om våld i samband med lastbilstransport lämnas ersättning upp till 50 % av basbeloppet för förlust av pengar och värdehandlingar som tillhör åkeriet och för förarens kläder och glasögon. Skada ska alltid polisanmälas.

Transportöransvar

Gäller för skador på gods som transporteras mot betalning. Försäkringen omfattar de försäkrades ansvar enligt Lagen om inrikes vägtransport eller gränsöverskridande transporter inom EES-området och i Schweiz enligt CMR-konventionen och som utförs med försäkrat fordon med eventuellt släp.

Lyftansvar
Vid lyft av annans egendom bör försäkringen utökas med lyftansvar. Försäkringen ersätter skador på det skadade godset.
Flytandeförsäkring för släp
Försäkringen gäller a) för släp, oavsett var det är registrerat, som försäkringstagaren hyrt, lånat eller åtagit sig att transportera för annans räkning och b) om det enligt skriftligt avtal framgår att försäkringstagaren ska försäkra släpfordonet, och c) under låne- eller hyrestiden samt vid transportuppdrag så länge försäkringstagaren är transportör.
Försäkring för avställt fordon
Försäkringen gäller endast då registrerat fordon är avställt eller när oregistrerade fordon inte brukas. Försäkringen gäller dock för färd till och från närmaste bilprovningsanläggning.

100% oberoende förmedlare av försäkringar

Specialister på försäkring för fordon och transporter

Enkla och snabba offerter

Kostnadsfri upphandling av försäkringar

Personlig kontaktperson

VILL DU VETA MER?

Olle Byrman
Försäkringsspecialist

Susanne Nordin
Försäkringsspecialist

Måns Persson
Försäkringsspecialist

Peter Hammar
Försäkringsspecialist

ETT PAR ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Försäkringskompaniet jobbar med flertalet aktörer som tillhandahåller försäkringslösningar för företag.

Offertförfrågan Lastbilsförsäkring

13 + 15 =